Natuurontwikkeling

Naast beheer is natuurontwikkeling voor De Biesbosch van belang. Delen van het gebied mogen zich spontaan ontwikkelen. Daarnaast zijn er diverse natuurontwikkelingsprojecten van kracht in Nationaal Park De Biesbosch.

Van bouwland naar waterland

De huidige en toekomstige natuurontwikkelingsprojecten in De Biesbosch zijn gestart naar aanleiding van de Deltawet Grote Rivieren. Deze gaan gepaard met nogal wat grondverzet, zowel aan de Brabantse als aan de Zuidhollandse kant. Deze plannen kwamen in een stroomversnelling door de hoge waterstanden van 1993 en 1995. Dijken werden in deze tijd verzwaard in het rivierengebied en daar was veel klei en zand voor nodig. Daarom werden verschillende landbouwpolders in de buurt van De Biesbosch afgegraven. Veel klei werd gewonnen in oude kroeglopen en nadat het graven achter de rug was bleef er een landschap met gegraven geulen achter. Dit was de eerste aanzet tot herstel van het originele Biesboschlandschap. Op deze manier is er nu ruim 1500 hectare aan ‘nieuwe’ Biesboschnatuur gerealiseerd.

Herstel van typische Biesboschnatuur

Deze recent ontstane natuurontwikkelingsgebieden zijn een eerste aanzet tot het gewenste herstel van typische Biesboschnatuur: het beoogde klei-oermoeras. Op delen die zich spontaan mogen ontwikkelen, ontstaan (tijdelijke) mogelijkheden voor karakteristieke ‘pioniervegetaties’ met planten als bruin cypergras, slijkgroen en klein vlooienkruid. Op en rond ondiepe (gegraven) waterpartijen zie je regelmatig de purperreiger, roerdomp, kleine- en grote zilverreiger en zelfs de statige lepelaar. De kleine plevier, kluut en visdief broeden op de verschillende aangelegde zandplaten. 

Door de verdere ontwikkeling van deze vegetatie neemt het aantal broedparen van deze kustvogels weer geleidelijk af: een logisch gevolg van natuur in ontwikkeling.

Nieuwe Dordtse Biesbosch

Het Eiland van Dordrecht heeft er een stuk natuur bij: de Nieuwe Dordtse Biesbosch, een nieuw, gevarieerd natuur- en recreatiegebied dicht bij de stad Dordrecht. Het gebied ontwikkelt zicht tot een Biesboschachtig landschap met een duurzaam, robuust watersysteem als basis. De natuur- en recreatiehectares lopen in elkaar over en versterken elkaar.