Nieuwe bestuurlijke samenwerking

Nationaal Park De Biesbosch is een prachtig natuurgebied waarvan het behoud en onderhoud zeker niet vanzelfsprekend is. Sinds 1 januari 2021 is de gemeenschappelijke regeling (Parkschap) opgeheven in de Biesbosch. De gemeenten Altena, Drimmelen, Dordrecht zijn samen met Staatsbosbeheer een nieuwe samenwerking aangegaan en zullen (nog) meer gaan afstemmen op het gebied van eenduidige regelgeving, toezicht, handhaving, gastherennetwerk, marketing, communicatie en bezoekersmanagement. Alles voor een optimale beleving van dit natuurgebied, voor ondernemers, bezoekers én bewoners van de Biesbosch. Voor zowel nu als later.

De gemeenten Altena, Dordrecht en Drimmelen en Staatsbosbeheer ondertekenden in februari 2020 de nieuwe bestuurlijke samenwerking voor de Biesbosch. De nieuwe samenwerking maakt ruimte voor een publiek-private samenwerking van Staatsbosbeheer en de drie Biesbosch gemeenten met een breed netwerk van betrokken partijen in het hele Biesbosch gebied. Overheden, gebruikers, natuurverenigingen en ondernemers nemen hierbij gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de bescherming, het beheer en de beleving van het gebied. In samenwerking met vele partijen is de afgelopen maanden gewerkt aan een gebiedsvisie voor de Biesbosch. Uitgangspunten daarin zijn de unieke natuurwaarden van het gebied en hoe we deze kunnen behouden en versterken en tegelijkertijd de toeristisch-recreatieve en economische mogelijkheden kunnen voortzetten en uitbouwen. De gebiedsvisie wordt binnenkort gepresenteerd aan de gemeenteraden van de gemeenten Altena, Drimmelen en Dordrecht.

Ondertekening: de Dordtse wethouder Marco Stam, het provinciehoofd Staatsbosbeheer Sandra den Adel, wethouder Lieke Schuitmaker van de gemeente Drimmelen en wethouder Roland van Vugt van de gemeente Altena

Biesboschverordening
Met het opheffen van de het Parkschap komt ook de geldende regelgeving dat vanuit het Parkschap was georganiseerd, te vervallen. In gezamenlijkheid hebben de drie gemeenten en Staatsbosbeheer het nieuwe juridisch kader vastgesteld. De nieuwe Biesboschverordening is in werking getreden per 1 januari 2021. De Biesboschverordening richt zich op het stellen van regels voor het gebruik van land en water binnen het nieuwe rechtsgebied. Het dient zowel ter bescherming van de natuurwaarden als ter bewaring van het landschappelijk karakter en vanwege de zorg voor het recreatief gebruik. Door de samenwerking met de drie gemeenten, die eenzelfde verordening vaststellen, blijft er sprake van eenduidige regelgeving die geldt voor de gehele Biesbosch.