NLDelta nieuws

Nieuwsbrief juni 2017

Met het Ambitieboek ‘Dit is onze natuur’ won NLDelta Biesbosch-Haringvliet op 31 oktober 2016 de juryprijs in de verkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’. Bij deze benoeming hoorde een prijs van € 300.000. Het Ministerie van Economische Zaken vroeg ons daartoe uitvoeringsplan in te dienen voor de besteding van het prijzengeld, dat inmiddels is toegewezen.
Het Programma 2017-2018 met acht concrete projecten, heeft in de afgelopen maanden verder vorm gekregen en de uitvoering is gestart. In deze nieuwsbrief informeren we je over de voortgang.

NLDelta programma 2017-2018

Er is een uitvoeringsprogramma 2017-2018 samengesteld, waaronder acht projecten vallen die direct bijdragen aan het realiseren van de ambities in ‘Dit is onze natuur’. De projecten worden uitgevoerd in samenwerking met partners in het gebied, waaronder ondernemers en overheden. Het kernteam dat bestaat uit vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, Droomfondsproject Haringvliet, Natuurmonumenten en Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, functioneert als ’trekker’ bij de uitvoering.

De NLDelta projecten

Governance
Eén van de meest urgente opgaves was van het vormen van een efficiënt en effectief orgaan voor besluitvorming op NLDelta-niveau in de opstartfase. Geen formeel bestuur, maar een regiegroep die richting geeft aan het uitvoeren van de ambities en het plan 2017-2018. De zogenaamde NLDeltafel, bestaat uit partners uit de zes betrokken gebiedsnetwerken Nationaal Park De Biesbosch, Landschapstafel Haringvliet, Waterdriehoek, Vestingdriehoek, Waterpoort en Biesbosch Streeknetwerk, en de Provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant. Onder het onafhankelijk voorzitterschap van Ignace Schops geeft de NLDeltafel sturing aan de ontwikkelingen binnen NLDelta verband. Het gaat daarbij om het verbinden van bestaande programma’s binnen hun eigen netwerken en met de ambities van NLDelta.
Voor vragen over het project ‘Governance’ kun je mailen aan Dick Verheijen, dch.verheijen@dordrecht.nl

Communicatie en merkontwikkeling NLDelta
Onderdeel van de prijs ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’ bestond uit een traject onder leiding van een professioneel merkbureau om van NLDelta een sterk merk te maken. De merkontwikkeling van NLDelta gebeurt in relatie tot het overkoepelende landelijke merk voor de Nationale Parken van Wereldklasse, waarmee in 2019 een internationale campagne wordt uitgevoerd.
Het merk NLDelta heeft in de afgelopen maanden karakter gekregen. Een merkteam met vertegenwoordigers uit de gebiedsnetwerken en –iconen is aan de slag gegaan met het laden van het merk NLDelta. Met de bijdrage van meer dan 70 stakeholders tijdens de klankbordsessie Sterk Merk op 6 maart jl. heeft dit geleid tot een gezamenlijk gedragen verhaal van NLDelta en de uitwerking van de merkwaarden waar het gebied NLDelta voor staat. Het merkbureau heeft het karakter, het verhaal en de merkwaarden samengevat in de NLDelta merkgids.

Deze merkgids beschrijft het profiel van het merk NLDelta, de Levenslustige Koploper, en het gevoel dat we met het merk willen oproepen. De gids biedt tevens handvatten en tips voor de toepassing van het merk nu en in de toekomst, bijvoorbeeld voor communicatie en het ontwikkelen van passende belevingsconcepten en arrangementen. (N.B. Een downloadbare HR-versie van de NLDelta merkgids zal begin juli beschikbaar komen.)
In de komende maanden zullen we het merk verder gaan vormgeven. Onder andere met het samenstellen van een beeldbank met foto’s die het beste passen bij het karakter en de uitstraling van NLDelta. Voor vragen over het merk NLDelta en de verdere ontwikkeling ervan, kun je mailen aan Patty Kanselaar, p.kanselaar@dordrecht.nl

Herstel van zoet-zout overgangen
Dit project, gericht op de ontwikkeling en beleving van de deltanatuur, bestaat uit drie onderdelen:

  • Natuurherstel Korendijkse Slikken met als doel extra natuurkwaliteit en –beleving. Het gebied wordt geoptimaliseerd voor vogels, kleine zoogdieren, insecten en vissen. De oevers worden flauwer gemaakt en opgeschoond en de struinroute krijgt een extra lus, om zo deltanatuur van water, kreken en overgangen te kunnen beleven.
  • Aanleg van een vogeleiland bij de Ventjagersplaten in het Haringvliet, dat een broedplaats gaat vormen voor grondbroeders als plevieren en sterns. Het eiland zal beleefbaar zijn vanuit de bestaande kijkhut en vanaf het water.
  • Het definitief maken van de Natuurvisie voor Biesbosch-Haringvliet. De Natuurvisie Biesbosch-Haringvliet zorgt voor samenhang bij de keuze en realisatie van initiatieven op het gebied van natuurontwikkeling, natuurherstel en natuurbeheer. Ook vormt het een belangrijke basis voor de gebruiksruimteverdeling (zie verderop).

De planvoorbereiding en het aanvragen van de vergunning voor de eerste twee onderdelen van dit project zijn in gang gezet. De planning is om na het broedseizoen met de werkzaamheden te beginnen, zodat ze voor het komende winterseizoen gereed zijn. De Natuurvisie Biesbosch-Haringvliet zal naar verwachting eind 2017 worden opgeleverd.
Voor vragen over dit project, kun je mailen met de trekker Frans van Zijderveld, f.vanzijderveld@natuurmonumenten.nl

Meerdaagse arrangementen
NLDelta heeft bezoekers genoeg te bieden om niet alleen een dagje te bezoeken, maar om een vakantie van meerdere dagen te houden. Met het project ‘Arrangementen’ gaan we ondernemers in de regio samenbrengen om meerdaagse arrangementen te ontwikkelen. Arrangementen waarmee binnenlandse en buitenlandse bezoekers NLDelta optimaal kunnen beleven. Het plan is om in 2018 tenminste vier meerdaagse arrangementen, van eenvoudig tot luxe, te kunnen bieden. Voor de uitvoer van dit project zoeken we ondernemers die hierin actief mee willen doen. Na de zomer organiseren we een workshop met geïnteresseerde en enthousiaste ondernemers. Wil je meer  weten of meedoen? Stuur een mailtje naar Marianne den Braven, m.den.braven@dordrecht.nl.

Prijsvraag: Maak NLDelta zichtbaar / herkenbaar in het gebied
Hoe kun je NLDelta bekender, sterker en zichtbaarder maken in het gebied? Hoe zorg je ervoor dat bezoekers het NLDelta-gevoel ervaren? Eind augustus 2017 schrijven we een wedstrijd uit voor MBO, HBO en universitaire opleidingen in de brede regio rondom Biesbosch-Haringvliet. We vragen studenten om ideeën te verzinnen en plannen te maken, die zorgen voor ultieme NLDelta-beleving. Dat kan fysiek, tastbaar in het gebied, met objecten zijn. Of virtueel, in het gebied of op het web. Elk uitvoerbaar idee om de zichtbaarheid en beleving van NLDelta te verhogen kan meedingen. Voorwaarde is dat het aansluit bij het merk NLDelta en dat het uitvoerbaar is. Voor dat laatste dient een concept-plan te worden meegeleverd met het idee. Voor de uitvoering van het winnende idee is € 50.000 van het prijzengeld beschikbaar. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 kunnen opleidingen meedoen.
Het project ‘Prijsvraag’ wordt getrokken door Marianne den Braven, m.den.braven@dordrecht.nl.

Elektrisch varen en ruimte voor duurzaam ondernemen
De komende jaren wordt duurzaam varen op diverse manieren verder gestimuleerd. Zo willen we meer mogelijkheden geven aan gebruikers van elektrische boten en hen letterlijk meer ruimte bieden in het gebied. Op deze manier wordt het beleven van de natuur nog aantrekkelijker. In 2018 wordt in samenwerking met ondernemers die elektrisch vervoer (willen) aanbieden, een electric-event georganiseerd. Met dit evenement wordt het elektrisch varen en anderzijds duurzaam recreëren in Biesbosch en Haringvliet bij het grote publiek onder de aandacht gebracht en gepromoot.
Voor vragen over het project ‘elektrisch varen’, mail naar Arjan van der Zee, aj.zee@staatsbosbeheer.nl

 Verbindingen over water
Dit project richt zich op het versterken van verbindingen over water in en tussen Biesbosch en Haringvliet De ambitie op lange termijn is om een uitgebreid netwerk van waterverbindingen te realiseren, zodat van daaruit het hele gebied te bereiken is. Deze zomer wordt de pilot met de Waterbus Haringvliet, Tiengemeten, Hollands Diep, Dordrecht, Kinderdijk voortgezet. Op basis van de ervaringen in 2016 en 2017 zal in het najaar een besluit worden genomen over het vervolg. Daarnaast inventariseren wij de wensen en mogelijkheden voor nieuwe verbindingen binnen NLDelta. Ook worden dit jaar met partners uit diverse gebiedsnetwerken de mogelijkheden voor riviercruises onderzocht.
Voor meer informatie over het project ‘Verbindingen over water, kun je mailen aan Dick Verheijen, dch.verheijen@dordrecht.nl

Gebruiksruimtekaart
Doel van dit project is om een kaart voor Biesbosch-Haringvliet te realiseren die richting biedt aan zowel recreatiezonering als kansen voor ondernemers. Deze gebruiksruimtekaart gaat een belangrijk handvat vormen om snel goede keuzes te kunnen maken ten aanzien van het gebruik van het gebied.
Eind juni vindt een eerste bijeenkomst plaats met afgevaardigden van betrokken partijen om in eerste instantie op hoofdlijnen te bepreken hoe je de ruimte in Biesbosch-Haringvliet, zowel op water als land, het beste kan verdelen voor de diverse recreatieve doelgroepen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is de balans tussen natuurwaarden en de behoeftes van recreanten en ondernemers. Het resultaat hiervan leidt tot een basiskaart, die verder zal worden verfijnd in overleg met ondernemers en recreantenvertegenwoordigers, zoals watersportverenigingen. De planning is om de gebruiksruimtekaart eind 2017 definitief op te leveren.
Als je meer wilt weten over de gebruiksruimtekaart en het proces om hiertoe te komen, kun je mailen naar Arjan van der Zee, aj.zee@staatsbosbeheer.nl

NLDelta zoekt projectsecretaris
Voor de proces bewaking en de ondersteuning en uitvoering van het ambitieuze NLDelta programma, zijn we op zoek naar een projectsecretaris.
Bekijk de vacature projectsecretaris hier.