Officiële opening Nieuwe Dordtse Biesbosch

Op donderdag 14 maart 2019 werd de Nieuwe Dordtse Biesbosch officieel geopend. Bij de opening waren vertegenwoordigers aanwezig van de Provincie Zuid Holland, Staatsbosbeheer, Nationaal Park De Biesbosch, waterschap Hollandse Delta en de gemeente Dordrecht. Ook bewoners in het gebied waren uitgenodigd.

De laatste 20 jaar is er veel veranderd in de Biesbosch. In de tweede helft van de jaren 90 veranderden landbouwpolders op het ’t Eiland van Dordrecht al in wetland. Kleiwinning was hierbij de reden, vanwege de hoge waterstanden in 1993 en 1995. Doorgaans draaide het daarbij om uitbreiding van het zoetwatergetijdengebied, van de voormalige landbouwpolders werden de dijken na afvoer van de gewonnen klei ‘doorgeprikt’. Bij planvorming voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch is daar geen sprake van. Via de hevel bij de Oosthaven, wordt er opzettelijk water ingelaten, waardoor er een natte zone ontstaat ten zuiden van de Wieldrechtse Zeedijk. Deze vernatting zal ongetwijfeld rietvogels aantrekken zoals de blauwborst, roerdomp, rietgors, rietzanger en cetti’s zanger. Het ondiepe water zal verder fungeren als foerageergebied voor de lepelaar, grote zilverreiger en mogelijk purperreiger. Al met al een bijzonder mooie aanvulling voor de reeds bestaande Biesboschnatuur. Naast veel ruimte voor natuur, biedt de Nieuwe Dordtse Biesbosch tal van mogelijkheden om ervan te genieten en erin te recreëren. Wandel- en fietspaden zijn aangelegd. Er is een dagrecreatieterrein met parkeerplaats, een picknickplaats, een boomgaard en een uitzichtpunt op de hevel bij Oosthaven, met aan de ene kant zicht op de rivier en aan de andere kant het natuur- en recreatiegebied.

Op zaterdag 25 mei 2019 is er een open dag voor alle Dordtenaren. Die dag vinden diverse activiteiten plaats in de ‘grote achtertuin’ van Dordrecht. Aan de programmaonderdelen en locaties wordt nog hard gewerkt en deze worden later bekend gemaakt.

Foto: Cees Schilthuizen