Nieuwe toekomstgerichte samenwerking voor de Biesbosch

2 maart 2020

Het algemeen bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch wil een nieuwe samenwerkingsvorm voor de Biesbosch ontwikkelen, die past bij deze tijd en heeft besloten tot opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling. Uitgangspunt voor de nieuwe samenwerking is het versterken van het Biesboschnetwerk, bestaande uit partijen die zich betrokken voelen bij en zich hard willen maken voor de Biesbosch. Een samenwerking die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, flexibel is en participatie mogelijk maakt.

Samenwerking vindt plaats in het netwerk op gezamenlijke inhoudelijke thema’s zoals educatie, marketing, onderhoud van voorzieningen, viering 2021. Hierdoor ontstaat flexibiliteit en maatwerk en kan meer gelijkwaardig worden samengewerkt. Daarnaast zal een samenwerkingsovereenkomst op bestuurlijk niveau tussen de gemeentes Dordrecht, Altena en Drimmelen en met Staatsbosbeheer als gelijkwaardige partner, zich richten op regelgeving (zoals Biesboschverordening, recreatieve zonering, toezicht en handhaving), natuurbeleving (recreatie, bezoekersmanagement) en belangenbehartiging. Deze samenwerkingsovereenkomst treedt vanaf 2021 in werking.

Om te komen tot de nieuwe samenwerkingsvorm wordt ingezet op het ontwikkelen van een gebiedsvisie, die de kaders geeft voor de nieuwe samenwerking in het Biesbosch netwerk. Om een breed gedragen visie te kunnen ontwikkelen worden gebiedspartners, zoals ondernemers en (natuur)organisaties, nadrukkelijk betrokken. De gebiedsvisie wordt vertaald in een gezamenlijk uitvoeringsprogramma met financiering en afspraken tussen aan het programma deelnemende partijen.

Parallel aan het opstellen van de gebiedsvisie, loopt de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch. Hiertoe is een liquidatieproces gestart waarin de bedrijfseconomische, juridische, personele,- en organisatorische consequenties van de opheffing van de gemeenschappelijke regeling worden uitgewerkt. Gedurende de transitie naar een nieuwe samenwerkingsvorm blijft het Parkschap bestaan en haar taken uitvoeren.

Denk mee over de toekomst van de Biesbosch!
Wil je mee denken over de toekomst van de Biesbosch?  Wil je een bijdrage leveren aan de gebiedsvisie voor de Biesbosch voor de komende jaren?
Lees hier meer.