Transitie naar nieuwe samenwerkingsvorm voor Biesbosch

28 november 2019

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch beraadt zich al enige tijd over haar toekomst. Dit is enerzijds ingegeven door de financiële positie en anderzijds door de ontwikkeling van NLDelta. Op 27 november 2019 heeft het algemeen bestuur van het Parkschap een intentiebesluit genomen om tot een nieuwe samenwerkingsvorm voor de Biesbosch te komen.

Parkschap Nationaal Park de Biesbosch is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) en bestaat uit gemeente Dordrecht, gemeente Altena en gemeente Drimmelen. In de afgelopen periode is binnen het Parkschap, onder leiding van de interim directeur,  gesproken over wat is nodig voor de Biesbosch, wensen en ambities, de betekenis van de ontwikkeling van NLDelta, de meerwaarde van en uitgangspunten voor samenwerken en wat dat alles betekent voor de samenwerkingsvorm en de governance.

Uitgangspunt van samenwerken is het gezamenlijk belang om te staan voor het behouden van de kwaliteit van de natuur en het landschappelijk karakter van de Biesbosch. Het positioneren van de Biesbosch binnen NLDelta vraagt hierbij de aandacht. Partijen willen de identiteit van de Biesbosch behouden en bewaken én deze als een sterk en herkenbaar merk uitdragen. De samenwerking zorgt tevens voor een optimaal beleefbare Biesbosch voor inwoners en bezoekers en faciliteert de ondernemers in het gebied.

In de afgelopen periode zijn een aantal vormen van samenwerking onderzocht. In het bestuur van het Parkschap is geconcludeerd dat de voorkeur uitgaat naar een samenwerking op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Dit doet recht aan de wens om meer gelijkwaardig samen te werken tussen de overheden en Staatsbosbeheer en aan de ambitie om ook andere samenwerkingspartners te betrekken. Bovendien wordt hiermee uitdrukkelijk gekozen voor een eenvoudige organisatie met weinig bureaucratie.

De nieuwe samenwerkingsvorm moet de belangen van de Biesbosch binnen het grotere geheel van NLDelta kunnen behartigen. Daarbij is het de wens, dat de doelstellingen en taken van de nieuwe organisatie bijdragen aan verschillende algemene ambities van de partners, waaronder biodiversiteit verhogen, versterken leefklimaat, duurzaamheid, klimaatadaptatie en het versterken van de vrijetijdseconomie.

De komende maanden wordt het voorkeursscenario verder uitgedacht, inclusief een uitwerking van juridische en financiële aspecten. Een nieuwe samenwerkingsvorm betekent dat de Gemeenschappelijk Regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch ontbonden zal worden. Hiertoe wordt een liquidatieplan opgesteld, waarin de bedrijfseconomische, juridische, personele,- en organisatorische consequenties worden uitgewerkt.

Gedurende de transitie naar een nieuwe samenwerkingsvorm blijft het Parkschap bestaan en haar taken uitvoeren.


 

De Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch staat sinds onder financieel toezicht. Dit is een gevolg van het uittreden van een aantal (voormalige) deelnemers, t.w. gemeente Sliedrecht, Provincie Noord-Brabant en Provincie Zuid-Holland. De begroting van het Parkschap kent geen structureel financieel evenwicht vanwege de eindigheid van de uittredesommen van de voormalige deelnemers. Op grond van de gesprekken met de toezichthouder is de verwachting dat de ondertoezichtstelling wordt opgeheven met het besluit van het bestuur tot opheffen van de GR.

NLDelta is een programma en een samenwerking tussen overheden en natuurorganisaties gericht op gebiedsontwikkeling in Biesbosch en Haringvliet. NLDelta is tevens een nationaal park in oprichting volgens de nieuwe standaard van het Rijk.