Start bouw innamepompstation Bergsche Maas

Voor de bouw van het innamepompstation Bergsche Maas heeft Evides Waterbedrijf de omgevingsvergunning definitief verkregen op 9 november jl. Hiermee heeft Evides alle benodigde toestemmingen om te starten met de werkzaamheden voor de realisatie van het nieuwe innamepompstation.

Het Maaswater is een belangrijke bron voor het maken van drinkwater en industriewater. Het innamepompstation haalt het rivierwater uit de Maas binnen en vervoert het naar het eerste spaarbekken, De Gijster. Het nieuwe pompstation kan méér water in kortere tijd innemen dan het huidige. Dat is noodzakelijk om voldoende zoet water te hebben van een goede kwaliteit, voor nu en in de toekomst.

Verbetering van de natuur
Het pompstation Bergsche Maas wordt gerealiseerd in het zogenoemde Natura-2000-gebied de Biesbosch. Na afronding van de bouw ontstaat op zowel de Fortunapolder als de Sint Jansplaat een hogere natuurwaarde. Dat wil zeggen dat de natuur aantrekkelijker wordt voor flora en fauna waardoor betere biodiversiteit kan ontstaan die gewenst is in de Biesbosch. Het gebied wordt natter gemaakt door het maaiveld te verlagen en de watertoevoer te verbeteren.

Meerwaarde voor de natuur
De milieugevolgen van het project zijn onderzocht en vastgelegd in een milieueffectrapport (m.e.r.). Op verzoek van de gemeente Werkendam beoordeelde de Commissie m.e.r. het rapport. Zij concludeerden dat negatieve effecten op de natuur – bijvoorbeeld voor broedvogels en zachthoutooibos – uitsluitend tijdelijk zijn. Een andere bevinding was dat er juist meerwaarde voor de natuur kan ontstaan door de vernattingsmaatregelen. Met deze informatie kan een goed onderbouwde keuze gemaakt worden voor de locatie van de benodigde transportleidingen.